Hvordan kan vi bedre forstå og bistå mennesker med psykiske lidelser?

Behandlere som møter pasienter med psykiske lidelser trenger hensiktsmessige kriterier for å vur­dere behandlingsbehov for hvert enkelt tilfelle. I praksis kan slike vurderinger være kompliserte å gjøre.

Psykopatologi er et begrep som antar at abnor­malitet er et produkt av en dysfunksjon eller en sykdom som gjør at personen handler på en unor­mal måte. Noen fremhever en biologisk forklaring på psykopatologi, for eksempel at depresjon skyl­des av en ubalanse av serotonin i hjernen. Andre vektlegger i større grad psykologiske forklaringer når det gjelder årsaker. Et eksempel på dette er når en person opplever et alvorlig traume og i etterkant av denne hendelsen utvikler angst, hyperaktivitet og søvnproblemer, som skyldes psykologiske reak­sjoner på det å bli traumatisert.

Også kulturelle og sosiale faktorer påvirker vår psykiske helse. Sosial ulikhet, sosial utelukkelse og ensomhet er risiko­faktorer som påvirker vår psykiske helse i negativ retning. Det er en bred enighet i feltet at biologiske, psykologiske og sosiale faktorer er knyttet til risiko for psykiske problemer, noe som benevnes som den biopsykososiale modellen. Modellen prøver å forstå psykisk helse og psykiske lidelser gjennom biolo­giske, psykologiske og sosiale faktorer med at psy­kiske lidelser er et produkt av et komplekst samspill mellom disse tre faktorene. I denne boken har de ulike forfatterne brukt dette som en felles forståel­sesmodell i beskrivelsen av ulike årsaksfaktorer til psykiske lidelser og til behandling.

Når man skal definere psykiske lidelser eller abnormal psykologi møter man på utfordringer. Vi kan prøve å forstå hva som er unormalt igjennom å sammenligne personer i forhold til statistiske nor­mer, og alle som ligger utenfor normen kan sies å være unormale. Dette er jo en veldig enkel måte å kategorisere mennesker på, og selvsagt er det ikke slik at noe som er statistisk avvikende med nød­vendighet er patologisk. Svært høy intelligens er for eksempel uvanlig sammenlignet med en nor­mal intelligens, men det er ikke et tegn på sykdom.

Depresjon er svært utbredt, samtidig som vi antar at depressive symptomer er uttrykk for at noe ikke er som det bør være. En annen måte å forstå abnormal psykologi omhandler at man tenker at noe er unor­malt hvis det avviker fra sosiale normer og verdier. Kriminell atferd kan da regnes som noe unormalt, men en slik forståelse av begrepet har store pro­blemer, siden det ikke er vanlig å regne kriminell atferd generelt som en psykisk sykdom.

Her kan du bestille boken, klikk her

Psykiske lidelser gir en oppdatert kunnskapsbasis på temaet psykiske lidelser og hva dette innebærer, samt en veiviser for behandling. Forfatterne ønsker at boken kan være med å bygge ned tabuer når det gjelder psykiske lidelser. Selv om det i de siste årene har blitt mer og mer vanlig å snakke om psykiske problemer, er det fort­satt mange stigma knyttet til dette.

Tekst:Mynewsdesk      Foto:iStockphoto


annonse